Definities - Inleiding

Definities

In onderstaande schetsen Figuur 1.1 en Figuur 1.2 is een aantal belangrijke begrippen gede- finieerd die in de rest van het rapport regelmatig terugkomen. De begrippen worden ook omschreven.

Figuur 1.1 Definitieschets basisbegrippen bij de bepaling van de aanleghoogte

afbeelding_frombase64_0

 • MHW

  De berekende waterstand aan het einde van de planperiode met een gemiddelde over- schrijdingskans per jaar waarop de waterkering moet zijn berekend. Afhankelijk of het ontwerp een dijk of een rivierverruimingsmaatregel betreft, wordt de maatgevende waterstand berekend aan de teen van de dijk of in de as van de rivier;

 • Toeslag robuust ontwerpen

  Robuust ontwerpen betekent, dat de onzekerheid in de waterstand, in zowel het boven- als benedenrivierengebied, wordt opgenomen als een robuustheidstoeslag van 0,3 m (zie paragraaf 5.3). Deze toeslag kan natuurlijk ook andere onzekerheden opvangen, zoals onzekerheden in de golfoploop. De beheerder kan van deze toeslag afwijken als uit een probabilistische analyse, waarin alle relevante onzekerheden zijn meegenomen, blijkt dat de toeslag niet passend is;

 • Ontwerpwaterstand

  Stilwaterstand waarop de dijk wordt ontworpen;

 • Ontwerphoogte

  Uit de ontwerpberekeningen volgende kruinhoogte exclusief de lokale toeslag voor zet- ting, klink en bodemdaling;

 • Waakhoogte

  Marge tussen ontwerpwaterstand en ontwerphoogte. De waakhoogte is voor de water- keringen van het rivierengebied minimaal 0,5 m. Voor de Maaskades geldt dit niet (zie paragraaf 7.3.3);

 • Aanleghoogte

  Uit de ontwerpberekeningen volgende kruinhoogte inclusief lokale toeslag voor zetting, klink en bodemdaling.

  Figuur 1.2 Definitieschets aanvullende begrippen bij de bepaling van de aanleghoogte

  afbeelding_frombase64_1

  Bij de bepaling van de aanleghoogte zijn nog enkele aanvullende begrippen van belang (zie Figuur 1.2):

 • Maatgevend Hydraulisch Belastingniveau (MHBN)

  Het MHBN is de hoogte waarop de kruin van de dijk zou moeten worden aangelegd om aan het einde van de planperiode te voldoen aan het criterium voor golfoverslag. In het bovenrivierengebied wordt het MHBN anders bepaald dan in het benedenrivieregebied en de IJssel- en Vechtdelta (zie paragraaf 7.3);

 • Overige van belang zijnde definities

  Toeslagen voor buistoten, buioscillaties en seiches

  Toeslag op het MHBN voor speciale lange golfverschijnselen in het benedenrivieren- gebied, (zie paragraaf 7.8).

  Figuur 1.2 bestaat uit twee delen. In de linker figuur is de situatie aangegeven van de mini- male aanleghoogte. In de rechterfiguur is de golfbelasting maatgevend. De keuze tussen beiden is als volgt te maken.

  Indien het verschil tussen de ontwerphoogte volgens Figuur 1.2b en de ontwerpwaterstand kleiner is dan 0,5 m, dient bij de bepaling van de kruinhoogte de minimale waakhoogte in acht te worden genomen (zie Figuur 1.2a).

 • Veiligheidsnorm (uit Wet op de waterkering)

  Gemiddelde overschrijdingskans – per jaar – van de hoogste hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater bestemde primaire waterkering moet zijn bere- kend, mede gelet op overige het waterkerend vermogen bepalende factoren;

 • Buitenwater (uit Wet op de waterkering)

  Het oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge storm- vloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer, bij hoog water van het Markermeer of bij een combinatie daarvan;

 • Primaire waterkering (uit Wet op de waterkering)

  Een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied – al dan niet met hoge gronden omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is gelegen;

 • Dijkringgebied (uit Wet op de waterkering)

  Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn tegen overstro- ming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer, bij hoog water van het Markermeer of bij een combinatie daarvan;

 • Hydraulische Randvoorwaarden (HR)

  De Wet verplicht een waterkeringbeheerder elke vijf jaar over de veiligheidstoestand van de waterkering te rapporteren. Voor deze toetsing dient de Minister van Verkeer en Waterstaat eveneens elke vijf jaar Hydraulische Randvoorwaarden vast te stellen;

 • Thermometerrandvoorwaarden (TMR)

De thermometerrandvoorwaarden zijn de waterstanden met een overschrijdingsfrequen- tie gelijk aan de veiligheidsnorm, in de as van de rivier, bij de actuele riviergeometrie en inrichting in het betreffende thermometerjaar.

 • Rivieren
 • Externe geometrie
 • 0 | Beschrijving
 • Tekst

Bron

Technisch Rapport: Ontwerpbelastingen voor het Rivierengebied (TROR)

Hoofdstuk
Inleiding
Auteur
Velzen E.H. van, D. Beyer, H. Berger, Greese C., H. Schelfhout
Organisatie auteur
Rijkswaterstaat – Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
Opdrachtgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Expertise Netwerk Waterkeren
Verschijningsdatum
Juli 2007
PDF

Over versie 1.0: 29 juni 2018

Tekst is letterlijk overgenomen uit brondocument.